gov.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ψηφιακής Πύλης της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ: https://digitalsme.gov.gr/

 

1 Εισαγωγή 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την  Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»). Για το  κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να επιλέξετε την διεύθυνση URL: https://eur lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Απορρήτου» ή  «ΠΑ») αφορά την Ψηφιακή Πύλη της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» (εφεξής “η  Πύλη”) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εφεξής «το Υπουργείο»), η οποία  υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ (εφεξής «η «Εταιρεία») και λειτουργεί υπό  το όνομα χώρου: https://digitalsme.gov.gr/. 

Η εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των  πολιτών, αλλά και οποιωνδήποτε προσώπων επισκέπτονται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για το λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να ενημερώσει τα  ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών  τους δεδομένων. 

2 Ορισμοί 

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή  ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό  πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως  μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε  δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους  παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική,  πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές  ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η  επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη  ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη  σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση  αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η  αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η  κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος  φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος  φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό ενός υπευθύνου  της επεξεργασίας. 

«Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος  επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική  Δεδομένων, Υποκείμενα των Δεδομένων είναι οι χρήστες του ως άνω δικτυακού τόπου, είτε  ταυτοποιούνται, είτε όχι, για τη χρήση υπηρεσίας. 

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη,  συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων  εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο  επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα  οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. 

3 Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγονται / Τρόπος Συλλογής 

Η εταιρεία στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ»,  δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων με τα οποία  συναλλάσσεται για την υλοποίηση της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ». Ειδικότερα  δύναται να συλλέγει τα ακόλουθα: 

Φόρμα επικοινωνίας

 1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 2. Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Εταιρίας 
 3. Τίτλος/Θέμα αιτήματος 
 4. Περιγραφή (Ελεύθερο Κείμενο)

4 Σκοπός της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων 

Μέσω του διαδικτυακού τόπου, η Εταιρεία ή/και εκτελούντες την επεξεργασία ενεργούντες κατ’  εντολή και για λογαριασμό της συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά  δεδομένα του Υποκειμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα  Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα. Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η επικοινωνία της Εταιρείας με το Υποκείμενο για την  εξυπηρέτηση του αιτήματος που έχει καταγράψει στις φόρμες επικοινωνίας και εκδήλωσης  ενδιαφέροντος. 

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους  προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική  εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και  όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και,  εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. 

5 Μεταφορά, Αποθήκευση και Πρόσβαση στα Προσωπικά  Δεδομένα 

Η οποιαδήποτε μεταφορά ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων των  δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και τα δεδομένα μεταφέρονται  κρυπτογραφημένα. 

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στον πάροχο υπηρεσιών νέφους του Ελληνικού Δημοσίου (g-cloud)  που βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών δύναται να έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους. 

Επίσης, πρόσβαση στα δεδομένα δύναται να έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ενεργούντες κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας οι οποίοι συλλέγουν,  επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου, σύμφωνα με τις  ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα. 

6 Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων 

Η εταιρεία, συμμορφούμενο πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την  άσκηση των προβλεπόμενων κατά ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των Υποκειμένων ως προς τη χρήση της 

Πλατφόρμας και των υπηρεσιών της, εφόσον προσφέρεται εν προκειμένω δυνατότητα  πραγματικής άσκησης, στο πλαίσιο λειτουργίας της Πύλης, Ειδικότερα, κάθε Υποκείμενο έχει το  δικαίωμα: 

 • Να ζητήσει ενημέρωση για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την εταιρεία 
 • Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα. Μπορεί να αιτηθεί να λάβει  αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων που τηρούνται και να ελέγξει τη νομιμότητα  της εν λόγω επεξεργασίας. 
 • Να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων. Μπορεί να αιτηθεί την  επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων που τηρούνται και εφόσον αυτά  διαπιστωθούν ελλιπή ή ανακριβή να προσκομίσει διορθωμένα. 
 • Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Μπορεί να αιτηθεί να  διαγραφούν ή να αφαιρεθούν προσωπικά δεδομένα, εφόσον η διατήρηση αυτών δεν  στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον.  
 • Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.
 • Να ζητήσει τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στο ίδιο το  Υποκείμενο ή/και σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή θα παρασχεθούν στο Υποκείμενο  των δεδομένων ή σε τρίτο που έχει επιλέξει τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένη,  ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη μηχανικά μορφή. 
 • Να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, για επεξεργασία των  προσωπικών του δεδομένων όπου αυτή ήταν απαιτητή. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο,  δεν επηρεάζει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν  από την ανάκληση της συγκατάθεσης του Υποκειμένου. 

Το Υπουργείο διασφαλίζει ότι Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την ευχερή άσκηση των  δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων, ώστε να εκκινούν αμέσως όλες οι απαιτούμενες  ενέργειες. 

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία στο  email info@ktpae.gr. 

7 Πολιτική Χρήσης των Αρχείων Τύπου «COOKIES»

7.1 Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε; 

Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό  την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια  περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα  στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες  παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού 

συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της  Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android  της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του Google Play Store. Τα cookies και παρόμοιες  τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα  αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών. 

Η χρήση των cookies διευκολύνει το Διαδικτυακό μας Τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες  σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που  έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας  επισκεφτείτε. 

7.2 Ποια cookies χρησιμοποιούμε; 

Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης εφόσον είναι απαραίτητη η χρήση τους για την λειτουργία της Ψηφιακής Πύλης ή εφόσον αποδεχθείτε  την αποθήκευσή τους στην περίπτωση των μη-απαραίτητων cookies. Μπορείτε να δείτε και να  διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για  κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). H Iστοσελίδα μας  χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies: 

Απολύτως Απαραίτητα Cookies 

Τα cookies αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας  επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση  σε ασφαλείς περιοχές. Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για τη λειτουργία του ιστοτόπου και χωρίς  αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Cookie Τύπος Διάρκεια Περιγραφή

cookielawinfo checkbox 

necessary

Απαραίτητο 1 έτος Ορισμένο από την προσθήκη  GDPR Cookie Consent, αυτό το  cookie χρησιμοποιείται για την  καταγραφή της συναίνεσης  χρήστη για τα cookies στην  κατηγορία “Απαραίτητα”

cookielawinfo checkbox 

functional

Απαραίτητο 1 έτος Ορισμένο από την προσθήκη  GDPR Cookie Consent, αυτό το  cookie χρησιμοποιείται για την  καταγραφή της συναίνεσης 

 

   χρήστη για τα cookies στην  κατηγορία “Λειτουργικότητας”

cookielawinfo checkbox 

performance

Απαραίτητο 1 έτος Ορισμένο από την προσθήκη  GDPR Cookie Consent, αυτό το  cookie χρησιμοποιείται για την  καταγραφή της συναίνεσης  χρήστη για τα cookies στην  κατηγορία “Επιδόσεων”

cookielawinfo checkbox 

analytics

Απαραίτητο 1 έτος Ορισμένο από την προσθήκη  GDPR Cookie Consent, αυτό το  cookie χρησιμοποιείται για την  καταγραφή της συναίνεσης  χρήστη για τα cookies στην  κατηγορία “Ανάλυσης”

cookielawinfo checkbox 

advertisement

Απαραίτητο 1 έτος Ορισμένο από την προσθήκη  GDPR Cookie Consent, αυτό το  cookie χρησιμοποιείται για την  καταγραφή της συναίνεσης  χρήστη για τα cookies στην  κατηγορία “Διαφήμισης”

cookielawinfo checkbox 

others

Απαραίτητο 1 έτος Ορισμένο από την προσθήκη  GDPR Cookie Consent, αυτό το  cookie χρησιμοποιείται για την  καταγραφή της συναίνεσης  χρήστη για τα cookies στην  κατηγορία “Απαραίτητα”

 

Cookies Ανάλυσης (τρίτων μερών) και άλλες τεχνολογίες 

Τα cookies αυτά συλλέγουν στοιχεία για τον χρήστη του ιστοτόπου και επιτρέπουν τη βελτίωση  του τρόπου λειτουργίας του. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν στην παρακολούθηση των επιδόσεων  του ιστοτόπου, τη μέτρηση των επισκέψεων, την παρακολούθηση του τρόπου πρόσβασης στον  ιστότοπο κ.ο.κ.

Cookie Τύπος Διάρκεια Περιγραφή
_ga Ανάλυσης – Μη  απαραίτητο2 έτη Το cookie _ga, που  εγκαθίσταται από το Google  Analytics, υπολογίζει δεδομένα  επισκεπτών, περιόδου  σύνδεσης και καμπάνιας και  επίσης παρακολουθεί τη χρήση  του ιστότοπου για την αναφορά  αναλυτικών στοιχείων του  ιστότοπου. Το cookie  αποθηκεύει πληροφορίες  ανώνυμα και εκχωρεί έναν  αριθμό που δημιουργείται  τυχαία για την αναγνώριση  μοναδικών επισκεπτών.
_gcl_au Ανάλυσης – Μη  απαραίτητο3 μήνες Παρέχεται από τον Διαχειριστή  ετικετών Google για να  δοκιμαστεί η  αποτελεσματικότητα της  διαφήμισης ιστότοπων που  χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες  της

 

Cookies Διαφήμισης 

Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους επισκέπτες σχετικές  διαφημίσεις και καμπάνιες μάρκετινγκ. Αυτά τα cookies παρακολουθούν τους επισκέπτες σε  ιστότοπους και συλλέγουν πληροφορίες για την παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων

Cookie Τύπος Διάρκεια Περιγραφή
IDE Διαφήμισης – Μη  απαραίτητο1 έτος και 24  ημέρεςΤα cookies Google DoubleClick IDE χρησιμοποιούνται για την  αποθήκευση πληροφοριών  σχετικά με τον τρόπο με τον  οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί  τον ιστότοπο για να του 

 

   παρουσιάσει σχετικές  διαφημίσεις και σύμφωνα με το  προφίλ χρήστη.
test_cookie Διαφήμισης – Μη  απαραίτητο15 λεπτά Το test_cookie ορίζεται από το  doubleclick.net και  χρησιμοποιείται για να  προσδιοριστεί εάν το  πρόγραμμα περιήγησης του  χρήστη υποστηρίζει cookies

 

Cookies Λειτουργικότητας 

Αυτά τα cookies δίνουν τη δυνατότητα στον ιστότοπο να απομνημονεύει τις επιλογές που κάνετε  (π.χ. γλώσσα) και παρέχουν βελτιωμένες δυνατότητες. 

Cookie Τύπος Διάρκεια Περιγραφή
Δεν χρησιμοποιούνται Cookies Λειτουργικότητας

 

Cookies Ασφάλειας 

Cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και για σκοπούς ασφάλειας (πρόληψη  κυβερνοεπιθέσεων και κάθε άλλης κακόβουλης δραστηριότητας). 

Cookie Τύπος Διάρκεια Περιγραφή
Δεν χρησιμοποιούνται Cookies Λειτουργικότητας

 

Cookies Απόδοσης 

Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες ως προς τη χρήση του ιστοτόπου, λ.χ. ποιες σελίδες  επισκέπτεστε πιο συχνά και εάν λαμβάνετε μηνύματα λάθους από τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies  δεν συλλέγουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, καθώς τις συλλέγουν με συγκεντρωτικό  τρόπο και άρα παραμένουν ανώνυμα. Χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς που θα  βοηθήσουν τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστοτόπου.

Cookie Τύπος Διάρκεια Περιγραφή
Δεν χρησιμοποιούνται Cookies Λειτουργικότητας

 

7.3 Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των “Cookies” 

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης (φυλλομετρητών –browsers) παρέχουν  επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Αναλόγως των επιλογών που δίνει  στους χρήστες το πρόγραμμα περιήγησης, μπορεί ο χρήστης να επιτρέπει την εγκατάσταση  «Cookies», να απενεργοποιεί / διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιείται κάθε  φορά που λαμβάνει «Cookies». Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται  συνήθως εντός του μενού «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα  http://www.allaboutcookies.org. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να  αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.AboutCookies.org. Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή Πολιτική Απορρήτου στο κάτω μέρος της  Ιστοσελίδας ώστε να άρετε την συγκατάθεση σας για την αποθήκευση των Cookies. 

8 Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να προστατέψει τα Προσωπικά δεδομένα σας από  εσφαλμένη χρήση, παρέμβαση και απώλεια, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,  τροποποίηση ή αποκάλυψη. Οι τρόποι που το επιτυγχάνουμε αυτό είναι: 

 • Η χρήση κρυπτογράφησης κατά τη συλλογή ή μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών
 • Η ύπαρξη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για τη διασφάλιση  της συνεχιζόμενης ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και ανθεκτικότητας των συστημάτων  και των υπηρεσιών επεξεργασίας. 
 • Ο περιορισμός της φυσικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας. 
 • Ο περιορισμός της πρόσβασης στις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς.
 • Η διασφάλιση ότι εμείς και οι Εκτελούντες την Επεξεργασία έχουμε λάβει τα κατάλληλα  μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας.
 • Όπου απαιτείται από το νόμο, η καταστροφή ή ανωνυμοποιώντας τις Προσωπικές σας  Πληροφορίες. 

Σας ενθαρρύνουμε να διατηρήσετε εμπιστευτικούς τυχόν κωδικούς πρόσβασης που  χρησιμοποιείτε και να είστε προσεκτικοί ώστε να αποφεύγετε τις απάτες “ηλεκτρονικού  ψαρέματος” όπου κάποιος μπορεί να σας στείλει ένα email που μοιάζει να είναι από την Εταιρεία ρωτώντας σας για τις Προσωπικές Πληροφορίες σας.

9 Επικοινωνία 

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ktpae.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην  διεύθυνση: Συγγρού 194 Καλλιθέα, T.K.17671, Αθήνα, για την υποβολή οποιουδήποτε  ερωτήματος αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε  δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη  της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που  εμποδίζουν την άσκηση. Eάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους των αιτημάτων, αυτό  δεν είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσμία επεκτείνεται για άλλον ένα μήνα κατόπιν ενημέρωσής  σας. 

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των  Προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των  προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23,  Αθήνα, τηλ. 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr). 

10 Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου 

Η εταιρεία δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς για λόγους  συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, ή/και για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών  και υπηρεσιών της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ»,. Επικαιροποιημένες εκδόσεις  της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα αναρτώνται στον ιστότοπο https://digitalsme.gov.gr/ με  ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα  επικαιροποιημένη έκδοση. 

Αναθεώρηση: Ιούνιος 2022

gov.grΨηφιακός ΜετασχηματισμόςGreece 2.0