gov.gr

Πρόγραμμα I
«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»
Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαργύρωση επιταγών

Σχετικά με τη δήλωση τρόπων πληρωμής/εξόφλησης των τιμολογίων
 1. Στον Οδηγό του Προγράμματος, καθώς και στα βοηθητικά έντυπα / οδηγίες χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας, περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία που θα δηλωθούν κατά  την εξαργύρωση και θα τεκμηριώσουν την πληρωμή της ιδιωτικής δαπάνης.

  Επισημαίνεται ότι οι σχετικές προδιαγραφές αναφέρονται στο τι πρέπει να καταγραφεί στη δήλωση εξαργύρωσης (ψηφιακή πλατφόρμα Προγράμματος) και όχι στο τι θα αναγράφεται πάνω στο φυσικό/ηλεκτρονικό τιμολόγιο που έχει ήδη εκδοθεί.

  Το τιμολόγιο θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται από τις οικείες φορολογικές διατάξεις. Το Πρόγραμμα δεν επιβάλλει συγκεκριμένες προδιαγραφές επί της μορφής/στοιχείων του τιμολογίου (όπως σφραγίδα του Προγράμματος κλπ.). Αντίθετα επιβάλλει τη σύνδεση του τιμολογίου, των πληρωμών για την εξόφλησή του και των σχετικών επιταγών του προγράμματος μέσω της δήλωσης εξαργύρωσης.

  Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος υποχρεούται να φυλάξει το παραστατικό, καθώς και την τεκμηρίωση της εξόφλησής του, και να τα έχει διαθέσιμα προς επίδειξη σε τυχόν έλεγχο που θα πραγματοποιήσει το Πρόγραμμα.

 2. Κατά την εξαργύρωση μίας επιταγής, στη δήλωση λοιπών πληρωμών εξόφλησης ενός τιμολογίου ζητείται η καταχώρηση του Τύπου Πληρωμής (π.χ έμβασμα) καθώς ο μοναδικός κωδικός που εκδίδει το τραπεζικό ίδρυμα/ ίδρυμα πληρωμής και χαρακτηρίζει μοναδικά/ ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη συναλλαγή (transaction_ID).

  Οι μοναδικοί κωδικοί συναλλαγών (transaction_IDs) εμφανίζονται στα extrait των κινήσεων και στις αναλυτικές πληροφορίες του web banking πελάτη και προμηθευτή.

  Στην ειδική περίπτωση, όπου το τραπεζικό ίδρυμα δεν διαθέτει αυτή την πληροφορία και δεν είναι εφικτή η συμπλήρωσή της, οι προμηθευτές στη δήλωσή τους μπορεί να αντικαθιστούν τον κωδικό αυτό με το ακόλουθο αλφαριθμητικό (string):

  ΕΕΕΕΜΜΗΗ_ΙΒΑΝ

  Όπου:

  • “ΕΕΕΕ” = έτος (τετραψήφιο)
  • “ΜΜ” = μήνας (από 01 έως 12)
  • “ΗΗ” = ημέρα του μήνα (από 01 έως 31)
  • “_” = διαχωριστικός χαρακτήρας
  • “ΙΒΑΝ” = το πλήρες ΙΒΑΝ του λογαριασμού του προμηθευτή στον οποίο έγινε η πληρωμή (όλοι οι χαρακτήρες).
Συναλλαγές δικαιούχων με προμηθευτές που αποτελούν Φυσικά Πρόσωπα

Στην ειδική περίπτωση όπου

 • ο προμηθευτής της ψηφιακής λύσης (εκδότης του σχετικού παραστατικού) είναι Φυσικό Πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (επιτηδευματίας/ ατομική επιχείρηση) και, 
 • σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι αμοιβές προς το πρόσωπο αυτό υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου,

τότε, το ποσό της παρακράτησης το οποίο η ωφελούμενη επιχείρηση (πελάτης) καταβάλλει απευθείας στη ΔΟΥ συνυπολογίζεται στις δαπάνες που συνιστούν την Ίδια Συμμετοχή και τεκμηριώνουν την πλήρη εξόφληση του συγκεκριμένου παραστατικού.

Σε μία τέτοια περίπτωση, το υπόλοιπο της συνολικής αξίας του τιμολογίου (πλην της αξίας της επιταγής) θα καλυφθεί σωρευτικά (α) με το ποσό της παρακράτησης συνδυαστικά με (β) τυχόν επιπλέον ποσό μέχρι του ορίου της Ίδιας Συμμετοχής, το οποίο καταβάλλεται με οποιονδήποτε επιλέξιμο τρόπο πληρωμής.

Περισσότερες πληροφορίες με τη μορφή παραδείγματος, θα βρείτε στην ενότητα 6.3 της Πρόσκλησης και συγκεκριμένα στο σημείο Δ.

Αναφορικά με την εξόφληση του παραστατικού και την εξαργύρωση της επιταγής (voucher), για τις περιπτώσεις προμηθευτών ψηφιακών λύσεων, οι οποίοι αποτελούν Φυσικό Πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (επιτηδευματίας/ ατομική επιχείρηση) και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι αμοιβές προς το πρόσωπο αυτό υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων που εκδίδουν και σύμφωνα με τη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στην Ενότητα 6.3 σημείο Δ., ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην παρακράτηση πριν την εξαργύρωση της επιταγής, αλλά κατά τη χρονική περίοδο που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Συνήθη Προβλήματα κατά την Εξαργύρωση Επιταγών

Μη αναμενόμενες περικοπές στην επιχορήγηση  λόγω περιορισμού των επιλέξιμων ποσοτήτων

Σε ορισμένες περιπτώσεις εξαργυρώσεων οι προμηθευτές διαπιστώνουν ότι πραγματοποιείται αυτόματη μείωση της επιλέξιμης ποσότητας (προσοχή: όχι της τιμής), η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μειωμένη αξία εξαργύρωσης (δηλ. μειωμένη τελική επιχορήγηση για το συγκεκριμένο τιμολόγιο).

Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι που μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της επιλέξιμης ποσότητας σχετίζονται με τους ακόλουθους λογικούς κανόνες:

 • Μέγιστος αριθμός αδειών που τιμολογούνται ανά χρήστη = ΕΜΕ Χ 150%
 • Μέγιστος αριθμός αδειών που τιμολογούνται ανά συσκευή = ΕΜΕ Χ 150%
 • Μέγιστος αριθμός αδειών που τιμολογούνται ανά μήνα/έτος = 36 μήνες.

όπου ΕΜΕ: ετήσιες μονάδες εργασίας – η τιμή προέρχεται από διασταύρωση με αρχεία του δημοσίου και έχει χρησιμοποιηθεί στον έλεγχο των κριτηρίων συμμετοχής της επιχείρησης στο Πρόγραμμα.

Οι παραπάνω λογικοί κανόνες εξειδικεύονται περαιτέρω για κάθε κατηγορία αιτήσεων (Ψηφιακών Εργαλείων και Ψηφιακών Συναλλαγών) ή για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις που ισχύει συνδυασμός περιορισμών (πχ. προϊόντα που τιμολογούνται ανά χρήστη και ανά μήνα). Στην περιγραφή/documentation του API (redeem Web Service) περιγράφεται αναλυτικά σε κοινή γλώσσα ο αλγόριθμος και όλα τα βήματα των σχετικών ελέγχων.

Σημαντικές επισημάνσεις

 1. Οι προμηθευτές μπορεί να δουν τον αριθμό ΕΜΕ των επιχειρήσεων των οποίων επιταγή έχουν ήδη δεσμεύσει (είτε μέσω του UI από την οθόνη:  «οι επιταγές μου», είτε μέσω του API: κλήση coupon_info).
 2. Οι έλεγχοι λαμβάνουν υπόψη και προηγούμενες τιμολογήσεις του συγκεκριμένου προϊόντος. Έτσι, η υπέρβαση του άνω ορίου μπορεί να μην οφείλεται αποκλειστικά στην τιμολογούμενη ποσότητα του συγκεκριμένου παραστατικού, αλλά να υπάρχει σώρευση με ποσότητες του ίδιου προϊόντος σε προηγούμενα παραστατικά, ενδεχομένως τρίτου προμηθευτή.
 3. Ο τρόπος με τον οποίο έχει δηλωθεί εξαρχής το προϊόν από τον κατασκευαστή/αντιπρόσωπο και έχει γίνει δεκτό στο Πρόγραμμα, επηρεάζει το συγκεκριμένο έλεγχο. Συγκεκριμένα, ο κατασκευαστής/αντιπρόσωπος έχει ορίσει κατά τη δήλωση του προϊόντος τις ακόλουθες 3 κρίσιμες για τον έλεγχο μεταβλητές:
  • Αριθμός χρηστών ανά μονάδα τιμολόγησης.
  • Αριθμός συσκευών ανά μονάδα τιμολόγησης.
  • Αριθμός μηνών ανά μονάδα τιμολόγησης.

Πώς λειτουργούν αυτές οι μεταβλητές;

 • Εάν έχει δηλωθεί τιμή = 0 σε κάποια μεταβλητή σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός. Για παράδειγμα, αν ο αριθμός μηνών ανά μονάδα τιμολόγησης είναι 0, σημαίνει ότι το προϊόν δεν τιμολογείται με το μήνα/έτος και δεν τίθεται σχετικός περιορισμός στο χρόνο χρήσης. Αντίστοιχα αντιμετωπίζονται και οι άλλες δύο μεταβλητές αν έχουν τιμή =0.
 • Εάν έχει δηλωθεί τιμή Χ0 σημαίνει ότι μία μονάδα του προϊόντος δίνει δικαίωμα χρήσης για Χ χρήστες ή συσκευές ή μήνες (κατά περίπτωση). Για παράδειγμα 5 χρήστες ανά μονάδα τιμολόγησης σημαίνει ότι 1 Τεμάχιο (ή πακέτο ή άλλη μονάδα μέτρησης) του προϊόντος περιλαμβάνει δικαίωμα χρήσης για 5 χρήστες. Έτσι εάν μία εταιρία έχει 2 ΕΜΕ, άρα όριο αγοράς χρηστών 3,5 ΕΜΕ, δε δικαιούται μία πλήρη μονάδα αυτού του προϊόντος (που αφορά 5 χρήστες) αλλά μέρος αυτής, με αντίστοιχη περικοπή της επιδότησης.

Τι πρέπει να κάνω εάν διαπιστώσω μη αναμενόμενη περικοπή της επιδότησης λόγω μείωσης των επιλέξιμων ποσοτήτων;

 1. Επιβεβαιώστε καταρχάς τον αριθμό ΕΜΕ της επιχείρησης για να υπολογίσετε το μέγιστο αριθμό τεμαχίων/μονάδων μέτρησης που μπορεί να γίνουν δεκτά προς επιχορήγηση.
 2. Ρωτήστε την επιχείρηση εάν έχει προχωρήσει σε προηγούμενη εξαργύρωση επιταγής για το ίδιο προϊόν στο Πρόγραμμα. Ο αριθμός των τεμαχίων αυτών συνυπολογίζεται στο άθροισμα.
 3. Ελέγξτε τον τρόπο που δηλώθηκε το προϊόν. Εάν κάποια από τις προαναφερθείσες μεταβλητές είναι διάφορη του μηδενός, ελέγξτε μήπως το γινόμενό της επί τον αριθμό μονάδων που τιμολογούνται υπερβαίνει το άνω όριο.

Τι πρέπει να κάνω εάν διαπιστώσω ότι υπάρχει λογικό λάθος στη δήλωση του προϊόντος, σε ότι αφορά τις 3 αυτές κρίσιμες παραμέτρους;

Αν διαπιστώσετε ότι το εγκεκριμένο προϊόν έχει λάθος τιμή σε κάποια από τις 3 κρίσιμες για τον έλεγχο μεταβλητές, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή/αντιπρόσωπο που έκανε την αρχική δήλωση. Ο κατασκευαστής/αντιπρόσωπος θα πρέπει να προχωρήσει σε αίτημα αλλαγής / διόρθωσης του προϊόντος μέσω επεξεργασίας της ήδη εγκεκριμένης αίτησης προϊόντος ή υπηρεσίας στην πλατφόρμα και να προβαίνει αμελλητί στην ενημέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου με τις απαραίτητες βεβαιώσεις που διέπουν το προϊόν, μια εκ των οποίων ενδέχεται να χρήζει επικαιροποίησης σχετικά με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για απεριόριστους (0) χρήστες. Σημειώνεται ότι το προϊόν θα πρέπει να περάσει πάλι από διαδικασία αξιολόγησης πριν εγκριθεί και είναι πάλι διαθέσιμο για αξιοποίηση στο Πρόγραμμα.