gov.gr

Μη αναμενόμενες περικοπές στην επιχορήγηση  λόγω περιορισμού των επιλέξιμων ποσοτήτων

Σε ορισμένες περιπτώσεις εξαργυρώσεων οι προμηθευτές διαπιστώνουν ότι πραγματοποιείται αυτόματη μείωση της επιλέξιμης ποσότητας (προσοχή: όχι της τιμής), η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μειωμένη αξία εξαργύρωσης (δηλ. μειωμένη τελική επιχορήγηση για το συγκεκριμένο τιμολόγιο).

Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι που μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της επιλέξιμης ποσότητας σχετίζονται με τους ακόλουθους λογικούς κανόνες:

 • Μέγιστος αριθμός αδειών που τιμολογούνται ανά χρήστη = ΕΜΕ Χ 150%
 • Μέγιστος αριθμός αδειών που τιμολογούνται ανά συσκευή = ΕΜΕ Χ 150%
 • Μέγιστος αριθμός αδειών που τιμολογούνται ανά μήνα/έτος = 36 μήνες.

όπου ΕΜΕ: ετήσιες μονάδες εργασίας – η τιμή προέρχεται από διασταύρωση με αρχεία του δημοσίου και έχει χρησιμοποιηθεί στον έλεγχο των κριτηρίων συμμετοχής της επιχείρησης στο Πρόγραμμα.

Οι παραπάνω λογικοί κανόνες εξειδικεύονται περαιτέρω για κάθε κατηγορία αιτήσεων (Ψηφιακών Εργαλείων και Ψηφιακών Συναλλαγών) ή για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις που ισχύει συνδυασμός περιορισμών (πχ. προϊόντα που τιμολογούνται ανά χρήστη και ανά μήνα). Στην περιγραφή/documentation του API (redeem Web Service) περιγράφεται αναλυτικά σε κοινή γλώσσα ο αλγόριθμος και όλα τα βήματα των σχετικών ελέγχων.

Σημαντικές επισημάνσεις

 1. Οι προμηθευτές μπορεί να δουν τον αριθμό ΕΜΕ των επιχειρήσεων των οποίων επιταγή έχουν ήδη δεσμεύσει (είτε μέσω του UI από την οθόνη:  «οι επιταγές μου», είτε μέσω του API: κλήση coupon_info).
 2. Οι έλεγχοι λαμβάνουν υπόψη και προηγούμενες τιμολογήσεις του συγκεκριμένου προϊόντος. Έτσι, η υπέρβαση του άνω ορίου μπορεί να μην οφείλεται αποκλειστικά στην τιμολογούμενη ποσότητα του συγκεκριμένου παραστατικού, αλλά να υπάρχει σώρευση με ποσότητες του ίδιου προϊόντος σε προηγούμενα παραστατικά, ενδεχομένως τρίτου προμηθευτή.
 3. Ο τρόπος με τον οποίο έχει δηλωθεί εξαρχής το προϊόν από τον κατασκευαστή/αντιπρόσωπο και έχει γίνει δεκτό στο Πρόγραμμα, επηρεάζει το συγκεκριμένο έλεγχο. Συγκεκριμένα, ο κατασκευαστής/αντιπρόσωπος έχει ορίσει κατά τη δήλωση του προϊόντος τις ακόλουθες 3 κρίσιμες για τον έλεγχο μεταβλητές:
  • Αριθμός χρηστών ανά μονάδα τιμολόγησης.
  • Αριθμός συσκευών ανά μονάδα τιμολόγησης.
  • Αριθμός μηνών ανά μονάδα τιμολόγησης.

 

Πώς λειτουργούν αυτές οι μεταβλητές;

  • Εάν έχει δηλωθεί τιμή = 0 σε κάποια μεταβλητή σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός. Για παράδειγμα, αν ο αριθμός μηνών ανά μονάδα τιμολόγησης είναι 0, σημαίνει ότι το προϊόν δεν τιμολογείται με το μήνα/έτος και δεν τίθεται σχετικός περιορισμός στο χρόνο χρήσης. Αντίστοιχα αντιμετωπίζονται και οι άλλες δύο μεταβλητές αν έχουν τιμή =0.
  • Εάν έχει δηλωθεί τιμή Χ0 σημαίνει ότι μία μονάδα του προϊόντος δίνει δικαίωμα χρήσης για Χ χρήστες ή συσκευές ή μήνες (κατά περίπτωση). Για παράδειγμα 5 χρήστες ανά μονάδα τιμολόγησης σημαίνει ότι 1 Τεμάχιο (ή πακέτο ή άλλη μονάδα μέτρησης) του προϊόντος περιλαμβάνει δικαίωμα χρήσης για 5 χρήστες. Έτσι εάν μία εταιρία έχει 2 ΕΜΕ, άρα όριο αγοράς χρηστών 3,5 ΕΜΕ, δε δικαιούται μία πλήρη μονάδα αυτού του προϊόντος (που αφορά 5 χρήστες) αλλά μέρος αυτής, με αντίστοιχη περικοπή της επιδότησης.

 

Τι πρέπει να κάνω εάν διαπιστώσω μη αναμενόμενη περικοπή της επιδότησης λόγω μείωσης των επιλέξιμων ποσοτήτων;

 1. Επιβεβαιώστε καταρχάς τον αριθμό ΕΜΕ της επιχείρησης για να υπολογίσετε το μέγιστο αριθμό τεμαχίων/μονάδων μέτρησης που μπορεί να γίνουν δεκτά προς επιχορήγηση.
 2. Ρωτήστε την επιχείρηση εάν έχει προχωρήσει σε προηγούμενη εξαργύρωση επιταγής για το ίδιο προϊόν στο Πρόγραμμα. Ο αριθμός των τεμαχίων αυτών συνυπολογίζεται στο άθροισμα.
 3. Ελέγξτε τον τρόπο που δηλώθηκε το προϊόν. Εάν κάποια από τις προαναφερθείσες μεταβλητές είναι διάφορη του μηδενός, ελέγξτε μήπως το γινόμενό της επί τον αριθμό μονάδων που τιμολογούνται υπερβαίνει το άνω όριο.

Τι πρέπει να κάνω εάν διαπιστώσω ότι υπάρχει λογικό λάθος στη δήλωση του προϊόντος, σε ότι αφορά τις 3 αυτές κρίσιμες παραμέτρους;

Αν διαπιστώσετε ότι το εγκεκριμένο προϊόν έχει λάθος τιμή σε κάποια από τις 3 κρίσιμες για τον έλεγχο μεταβλητές, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή/αντιπρόσωπο που έκανε την αρχική δήλωση. Ο κατασκευαστής/αντιπρόσωπος θα πρέπει να προχωρήσει σε αίτημα αλλαγής / διόρθωσης του προϊόντος μέσω επεξεργασίας της ήδη εγκεκριμένης αίτησης προϊόντος ή υπηρεσίας στην πλατφόρμα και να προβαίνει αμελλητί στην ενημέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου με τις απαραίτητες βεβαιώσεις που διέπουν το προϊόν, μια εκ των οποίων ενδέχεται να χρήζει επικαιροποίησης σχετικά με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για απεριόριστους (0) χρήστες. Σημειώνεται ότι το προϊόν θα πρέπει να περάσει πάλι από διαδικασία αξιολόγησης πριν εγκριθεί και είναι πάλι διαθέσιμο για αξιοποίηση στο Πρόγραμμα.