Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Δώσε σχήμα στο όραμα σου!
Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία»

Πρόγραμμα I

«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Παροχή επιταγών (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων. 

Πρόγραμμα II «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Πρόγραμμα II

«Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Ενίσχυση ιδιωτικών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development).

Πρόγραμμα III «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Πρόγραμμα III

«Ψηφιακές Συναλλαγές»

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.

Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία»

Πρόγραμμα I

«Ψηφιακά Εργαλεία»

Επιδότηση μέσω voucher για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από το marketplace της δράσης.    Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αφορούν: υποδομή για ηλεκτρονικές συναλλαγές, εξοπλισμό, ηλεκτρονική τιμολόγηση, δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποίηση τεχνητών νεφών για την αποθήκευση δεδομένων τους, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακές δεξιότητες ακόμα και για ψηφιακή διαφήμιση.

Πρόγραμμα II «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Πρόγραμμα II

«Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Επιδότηση των ψηφιακών επενδύσεων με σκοπό εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα. Μέσω του προγράμματος θα επιδοτηθούν ψηφιακές επενδύσεις, ύψους από 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες.

Πρόγραμμα III «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Πρόγραμμα III

«Ψηφιακές Συναλλαγές»

Επιδότηση μέσω voucher για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την αναβάθμιση ή αντικατάσταση ταμειακών μηχανών, καθώς και στην αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων POS. Σκοπός είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών, ενώ συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Δικαιούχοι

Η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανακαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης, απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά μια σειρά προϋποθέσεων. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις εν λόγω προϋποθέσεις, βρίσκονται διαθέσιμες στην Πρόσκληση του κάθε Προγράμματος.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στα πλαίσια της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανακαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης – Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων οι προϋποθέσεις αναλύονται στην Πρόσκληση του εκάστοτε Προγράμματος και αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από 22 Ιουνίου 2022 στις παρακάτω πλατφόρμες:

Προμηθευτές

Προμηθευτές στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ι «Ψηφιακά Εργαλεία MME» και Πρόγραμμα III: «Ψηφιακές Συναλλαγές», είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουν με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ρόλους στα Προγράμματα:

  1. Ως κατασκευαστές ή επίσημοι αντιπρόσωποι ή εξουσιοδοτημένοι διανομείς ή ανεξάρτητοι εισαγωγείς ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών,
  2. Ως εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες μεταπωλούν στους Δικαιούχους τα εγκεκριμένα από τα Προγράμματα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι Προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα I και ΙΙΙ, υποβάλλουν σχετική Αίτηση μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας των Προγραμμάτων.

Προμηθευτές

Προμηθευτές στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ι «Ψηφιακά Εργαλεία MME» και Πρόγραμμα III: «Ψηφιακές Συναλλαγές», είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουν με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ρόλους στα Προγράμματα:

  1. Ως κατασκευαστές ή επίσημοι αντιπρόσωποι ή εξουσιοδοτημένοι διανομείς ή ανεξάρτητοι εισαγωγείς ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών,
  2. Ως εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες μεταπωλούν στους Δικαιούχους τα εγκεκριμένα από τα Προγράμματα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι Προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα I και ΙΙΙ, υποβάλλουν σχετική Αίτηση μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας των Προγραμμάτων.

Νέα & Ανακοινώσεις

Συνήθη Προβλήματα κατά την Εξαργύρωση Επιταγών

Συνήθη Προβλήματα κατά την Εξαργύρωση Επιταγών

Μη αναμενόμενες περικοπές στην επιχορήγηση  λόγω περιορισμού των επιλέξιμων ποσοτήτων – Σε ορισμένες περιπτώσεις εξαργυρώσεων οι προμηθευτές διαπιστώνουν ότι πραγματοποιείται αυτόματη μείωση της επιλέξιμης ποσότητας (προσοχή: όχι της τιμής), η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μειωμένη αξία εξαργύρωσης (δηλ. μειωμένη τελική επιχορήγηση για το συγκεκριμένο τιμολόγιο). Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι που μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της επιλέξιμης ποσότητας σχετίζονται με τους ακόλουθους λογικούς κανόνες…

Συνήθη Προβλήματα κατά την Εξαργύρωση Επιταγών

Έναρξη διαδικασίας έκδοσης επιταγών (vouchers) για το Πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, πρόκειται να εκκινήσει σταδιακά η διαδικασία έκδοσης επιταγών (vouchers) από τους δικαιούχους του Προγράμματος Ι “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” ξεκινώντας από την Κατηγορία 1. Για την έκδοση των επιταγών του, ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να εισέλθει στον λογαριασμό του (στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης) και να επιλέξει το πεδίο “Έκδοση & Διαχείριση Επιταγών”, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Συνήθη Προβλήματα κατά την Εξαργύρωση Επιταγών

Οδηγίες για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των προμηθευτών των Προγραμμάτων «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Σας ενημερώνουμε ότι στα Έγγραφα των Προγραμμάτων «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και «Ψηφιακές Συναλλαγές», έχουν αναρτηθεί οδηγίες με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εγκεκριμένων προμηθευτών στο πλαίσιο των εν λόγω Προγραμμάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Σας πληροφορούμε επίσης, ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, η οποία θα αφορά τις οδηγίες με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των δικαιούχων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων αυτών.

Νέα & Ανακοινώσεις

Συνήθη Προβλήματα κατά την Εξαργύρωση Επιταγών

Συνήθη Προβλήματα κατά την Εξαργύρωση Επιταγών

Μη αναμενόμενες περικοπές στην επιχορήγηση  λόγω περιορισμού των επιλέξιμων ποσοτήτων – Σε ορισμένες περιπτώσεις εξαργυρώσεων οι προμηθευτές διαπιστώνουν ότι πραγματοποιείται αυτόματη μείωση της επιλέξιμης ποσότητας (προσοχή: όχι της τιμής), η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μειωμένη αξία εξαργύρωσης (δηλ. μειωμένη τελική επιχορήγηση για το συγκεκριμένο τιμολόγιο). Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι που μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της επιλέξιμης ποσότητας σχετίζονται με τους ακόλουθους λογικούς κανόνες…

Συνήθη Προβλήματα κατά την Εξαργύρωση Επιταγών

Έναρξη διαδικασίας έκδοσης επιταγών (vouchers) για το Πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, πρόκειται να εκκινήσει σταδιακά η διαδικασία έκδοσης επιταγών (vouchers) από τους δικαιούχους του Προγράμματος Ι “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” ξεκινώντας από την Κατηγορία 1. Για την έκδοση των επιταγών του, ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να εισέλθει στον λογαριασμό του (στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης) και να επιλέξει το πεδίο “Έκδοση & Διαχείριση Επιταγών”, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Συνήθη Προβλήματα κατά την Εξαργύρωση Επιταγών

Οδηγίες για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των προμηθευτών των Προγραμμάτων «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Σας ενημερώνουμε ότι στα Έγγραφα των Προγραμμάτων «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και «Ψηφιακές Συναλλαγές», έχουν αναρτηθεί οδηγίες με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εγκεκριμένων προμηθευτών στο πλαίσιο των εν λόγω Προγραμμάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Σας πληροφορούμε επίσης, ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, η οποία θα αφορά τις οδηγίες με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των δικαιούχων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων αυτών.

gov.grΨηφιακός ΜετασχηματισμόςGreece 2.0